Nazdárek, Jsme Mima. Máme rádi kafé a kulturu, která se kolem toho pohybuje. Naše kafé nedržíme na skladu, ale pražíme každý týden čerstvou várku. Díky moc a pij dobré kafé :)

Narozeninová káva

Kolumbie - Pink Bourbon Gaviria

Za vznikem farmy stojí ddeek Veronicy, Milton Gaviria, kterv rodinzaínal jako pstitel kávy a vnuje se jí jimnoho let. Farmy se nacházejí v obci Arménia, v departementu Quindio, v nadmoské výšce 1 400 m n. m. v dolní ásti centrálního pohoí a jsou ohranieny ekologickm koridorem eky Quindio, kterspolu s perfektními podmínkami dodává naí kávjedinenou chua aroma na vysoké úrovni vbrové kávy.

Káva pstovaná na tchto kávovch farmách je pelivzpracovaná místními pracovníky a farmái, kteí pochází z tamjích mst, cozajiuje mimo dobré kvality i plnou trasovatelnost. Tato rodina se svou padesáti letou tradicí pstování kávy a svou sociální angaovaností, pispívá k rozvoji regionu. Na farmse káva zpracovává vemi temi zpsoby. Promytou, polopromytou a suchou metodou. Ovem pro dosaení komplexních chutí rodina Gavíriů čím dál astji zpracovávají zrnka na sucho, tedy naturáln.

Pink Bourbon je hybrid mezi ervenm a lutm bourbonem, je známkvli své rové barv. Kvli zachování rovch plod

by farmái mli stromky od od ostatních izolovat. Tento lot bourbonu byl zpracován klasickm suchm/naturálním zpsobem. Postupnse sklízí zralé ten, které se po dalím tídní nechají alespo24 hodin fermentovat v uzaveném prostedí, nejlépe grain pro pytlech. Potom se postupnsuí v africkch postelích a dosuují v suárnách. Díky naturálnímu zpracování má káva plné tlo a sladké ovocné tóny.